Giải pháp thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam

0 Comments

Giải pháp thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) đã được áp dụng tại một số dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. Tại các nước đã triển khai áp dụng […]

Ứng dụng BIM vào dự án đầu tư xây dựng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng

0 Comments

Ứng dụng BIM vào dự án đầu tư xây dựng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng Chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng (ĐTXD) là nội dung rất quan trọng, là xu hướng phát triển tất yếu chung trong việc ứng dụng các thành tựu của CMCN […]

Only don’t tell me you’re innocent

0 Comments